Pilny Otto, 1866-1936, Aegypten, oil on canvas 1916 160x110 cm

Pilny Otto, 1866-1936, Aegypten, oil on canvas 1916 160x110 cm

[ Back ]